?ÓNG TÀU 

Càng an toàn, hi?u qu? càng cao và càng ti?n nghi là nh?ng y?u t? mà các ch? tàu mong mu?n. T?t c? các con tàu mà chúng tôi thi?t k? và l?p ráp ??u có nh?ng ??c tính này. Dù thi?t k? cho ngành công nghi?p ?ánh b?t cá th? công hay công ngh??p, cho v?n chuy?n hành khách hay hàng hoá nh? tàu d?ch v? d?u ngoài kh?i ho?c tàu kéo, tàu vét bùn hay ?? nghiên c?u khoa h?c, cho các ho?t ??ng trên bi?n c?a nhà n??c ho?c cho l?u thông ???ng sông, c?u h? trên bi?n ho?c ch?ng ô nhi?m. ?ây chính là nh?ng y?u t? phân lo?i tàu t?i x??ng ?óng tàu PIRIOU.  

PIRIOU luôn h? tr? b?n v?i các d? án ? b?t c? ?âu trên th? gi?i, ? b?t c? n?i ?âu b?n mu?n nh?m tho? mãn nh?ng yêu c?u c?a b?n v? ch?t l??ng c?ng nh? ti?n ?? v?i m?c giá t?t nh?t.  

Chúng tôi còn l?p ráp nh?ng lo?i tàu dài 120 m.  

 

 


construction

T?T C? CÁC LO?I TÀU T? 110 M DÀI  

 

* Thu ho?ch ho?c công nghi?p ?ánh cá  

 

* Tàu kéo  

 

* D?ch v? tàu d?u ngoài kh?i  

 

* D?ch v? công c?ng