L?CH S? PHÁT TRI?N 

 

V?i m?t n?a th? k? tr?i nghi?m và phát tri?n, PIRIOU hình thành nh? m?t chuyên gia hàng ??u trong l?nh v?c ?óng và s?a ch?a tàu có kích th??c trung bình.  

T? n?m 1965 ??n cu?i nh?ng n?m 80, danh ti?ng c?a PIRIOU ?ã v??n ra th? gi?i trong l?nh v?c ?óng và s?a ch?a các tàu ?ánh cá truy?n th?ng c?ng nh? tàu ?ánh cá chu?n công nghi?p. ??u nh?ng n?m 90 ?ánh d?u s? m? ??u tính ?a d?ng hoá ph?m vi ? c? l?nh v?c ?óng tàu và các ho?t ??ng s?a ch?a tàu, m? ??u là s? gia t?ng kích th??c tàu ?ánh cá b?ng l??i rà t? 50 lên 70 m và t?ng k?t c?u c?a tàu cung ?ng thi?t b? khoan d?u lên 70 m.  

Cùng v?i s? t?p trung ?? duy trì tính c?nh tranh và ?áp ?ng các nhu c?u c?a khách hàng, PIRIOU ?ã thi?t l?p các chi nhánh ? n??c ngoài t? n?m 2001 ??n 2006 v?i ba phân x??ng s?n xu?t t?i Mauritius, Nigeria và Vi?t Nam, ??ng th?i hình thành m?t b? ph?n nghiên c?u ? Ba Lan.  

Thông qua s? thích nghi v?i ph??ng th?c ti?p c?n k? thu?t thành công (nghiên c?u, cung ?ng và h?u c?n) ?? thích ?ng v?i các phân x??ng công nghi?p trên th? gi?i c?a mình, t?p ?oàn PIRIOU ?em ??n nh?ng gi?i pháp theo yêu c?u c?a khách hàng toàn c?u, t? thi?t k? cho ??n khâu ?óng tàu và b?o d??ng tuân theo các ?i?u ki?n ho?t ??ng trong khi s?n xu?t.